กำลังโหลดผู้สนับสนุนของเรา...

ผู้เขียน หัวข้อ: สรุปแนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  (อ่าน 1 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ skyzy.z88

  • ขายมานานสุดๆ
  • *****
  • กระทู้: 4,711
  • การ์ม่า: +0/-0
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Best2hand.com : ศูนย์กลางตลาดซื้อ-ขายสินค้าใหม่และสินค้ามือสองออนไลน์
โหลดแนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

 
 
 
 
 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
- กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทั่วไป
            - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
            - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
            - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
            - แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
            - แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
            - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
            - แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒
- กฎหมาย ระเบียบ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานที่สมัคร
            - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕
- แนวข้อสอบข้อบังคับกรมการพัฒนาขุมขนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาขุมขน พ.ศ. ๒๕๕๙
- กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
            - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ค. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            - แนวข้อสอบระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี ๒๕๕๕
            - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๔
            - แนวข้อสอบข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพ.ศ. ๒๕๕๙
- ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒พ.ศ.๒๔๖๐- ๒๔๖๔ นโยบายกระทรวงมหาดไทย แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ ของกรมการพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 

เข้าดูเพจสอบ  นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
เข้าดูเว็บที่  นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน


 
 

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

Tags : แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน,คู่มือเตรียมสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

 


กำลังโหลดผู้สนับสนุนของเรา...